در این انیمیشن ویدیویی که توسط فدراسیون تیراندازی فرانسه تهیه شده می توانید تمامی مراحل اجرای تکنیک ماشه کشی برای تیراندازی با تپانچه بادی را با تمام جزئیات از قبیل میزان و زمان اعمال نیروی ماشه، انطباق عناصر دید هدف و سلاح، تشکیل تصویر هدف، تنظیم تنفس و شکل ایجاد هماهنگی میان این عوامل را به خوبی مشاده کنید.

این ویدیو در وبسایت آموزش و تمرین تیراندازی با زیرنویس فارسی ارائه شده است.