دست چکاننده ماشه در تفنگ یکی از عوامل مؤثر در تثبیت کلیه حالت‌های سه‌گانه تیراندازی محسوب می‌شود. این دست دارای مجموعه عضلاتی است که باید به نحوی فعالانه کشش پذیری پیدا کرده و نیرویی در آن متمرکز شود. دست چکاننده ماشه بازوی راست را در حالت درست قرار می‌دهد و بدینوسیله فشار لازم را در ناحیه شانه ایجاد می‌کند.
@Shooting10m
همین عامل باعث می‌شود تا قنداق تفنگ را در برابر چرخش‌ها به سمت کناره‌ها در محور طولی تثبیت نماید. اگر به این خاطر عامل عقب نشینی تفنگ را به خود جذب کند، این فشار به قسمت بازو و شانه برمی‌گردد زیرا در این حالت مچ در وضعیت مستقیم قرار دارد.
@Shooting10m
شما باید طوری هدف‌گیری کنید که جهت‌گیری نیروهای ایجاد شده، به وسیله‌ی انگشتان شما مستقیماً به میان مرکز قبضه تفنگ وارد آید. اگر یک قبضه تفنگ را بدون جهت‌گیری به دست گرفته باشید، این امر تأثیری بر روی حالت‌گیری نخواهد داشت. این نکته هنگام مسابقات سودمند است؛ یعنی هنگامی که نیاز دارید هیجانات درونی خود را تبدیل به انرژی نمایید.
@Shooting10m
محکم گرفتن قبضه تفنگ نیرو و انرژی اضافی را به قسمت خروجی منتقل می‌کند؛ به همین خاطر ثابت نگه داشتن بیشتر تفنگ، همیشه به عنوان یک تاکتیک مفید در فینال مسابقات به شمار می‌رود.

منبع:  کتاب روش‌های تیراندازی با تفنگ (تفنگ بادی-سه وضعیت)، نوشته هاینس رینکه مایر و همکاران، ترجمه یوسف آجورلو و رضا کیارستمی