دکتر حامد حسینی ضرابی از پژوهشگران حوزه یادگیری می‌گوید: "یکی از روش‌های عالی برای ارتقای یادگیری، شناسایی عادت‌ها و سبک یادگیری یادگیرنده است".
مدل VARK یکی از رایج‌ترین مدل‌های بررسی انواع سبکهای یادگیری است. نام VARK از حرف اول کلمه‌های بصری(Visual)، صوتی(Auditory)، خواندن و نوشتن(Reading&Writing)
و حرکتی-لمسی (kinesthetic) گرفته شده است.
کسانی که از این طبقه بندی در سبک یادگیری استفاده می‌کنند، معتقدند که یادگیری برای برخی انسان‌ها از کانال بصری بهتر اتفاق می‌افتد؛ برای برخی دیگر از انسان‌ها نیز کانال صوتی موثرتر است؛ همین‌طور برای کانال‌های دیگر هم، توضیحات و ترجیحاتی ارائه می‌کنند.
اما مهم این است که مربی با استفاده از ابزارهای مناسب مانند مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و ... سبک یادگیری تیرانداز را به درستی تشخیص داده و گام‌های آموزشی لازم را متناسب با آن بردارد.