از آنجایی که مرز استرس، اضطراب، ترس یا عصبانیت بسیار باریک است، هنگام بروز چنین حالتی در ذهن خودآگاه، ذهن ناخودآگاه شروع به ترشح آدرنالین میکند تا شما را برای یک فعالیت فیزیکی قریب الوقوع احتمالی مثل جدال یا فرار آماده کند. آدرنالین برای یک تیرانداز اصلاً چیز خوشایندی نیست. این هورمون ممکن است برای بعضی ورزشکاران مفید باشد اما برای تیراندازان سم است. اگر می‌خواهید عکس العمل مناسبی از ناخودآگاه ذهن خود دریافت نموده و از ترشح آدرنالین جلوگیری کنید باید سعی کنید که هرگز به چیزی که مایل نیستید اتفاق بیفتد فکر نکنید، زیرا ناخودآگاه ذهن شما فریب خورده و دقیقاً آن چیزی را به شما می‌دهد که شما می‌خواهید از آن فرار کنید! ابعاد اصلی پنجگانه تمرینات ذهنی عبارتند از: 

الف) آرامسازی ؛ 

ب) تصویرسازی ؛ 

ج) سناریوی ذهنی (ایجاد آمادگی ذهنی)؛ 

د) تمرکز کردن؛ 

ه) خودتأکیدی مثبت (مثبت اندیشی).

شرح هریک از این تمرینات را می‌توانید در فایل پیوست مطالعه کنید.

دانلود مقاله تمرینات ذهنی