هماهنگي كه در يك زمان خاص، در يك پروژه و يا يك موضوع بين چند عنصر صورت ميگيرد.  
@Shooting10m

🔹در ورزش تیراندازی، اين هماهنگي بين عناصر تيراندازي كه در بيشتر مواقع، همزمان هم بايد اتفاق بيافتد يكي از مهمترين عوامل موفقيت در قهرماني است. چند ویدیو و انیمیشن هم با همین موضوع، پیش از این در کانال آموزش و تمرین تیراندازی ارایه شده است که به خوبی این مساله را نشان می دهد. وقتي در همين بحث Coordination  وارد مي شويم، به يك دايره كوچكتر ميرسيم كه شايد مركز اين هماهنگي يا قلب ان به شمار آيد و آن:

🔸ارتباط فشار بر ماشه،باعناصرديد است🔸

زماني كه يك فرد، كار خود را در تيراندازي شروع ميكند، اضافه بر موارد مختلف ، با دو مرحله تئوري هم آشنا مي شود.

1⃣چگونگي فشار بر ماشه.
2⃣حفظ و كنترل عناصر ديد.  

در مراحل بعدي و پس از گذشت مدتي، تيرانداز اين واقعيت را فرا مي گيرد كه اين دو مرحله (در عمل) بايد انچنان به هم كلاف شوند كه يك مرحله واحد را تشکیل دهند.
@Shooting10m

👈اين ارتباط قوي يا اين هماهنگي بي نظير، بين ماشه و عناصر ديد، بايد بصورت مشخص ايجاد شود. در تمرین ارایه شده در کانال آموزش و تمرین تیراندازی با عنوان تمرین سالیانه تیم تپانچه اونتاریوی کانادا که پاتریک هاینس آن را تدوین نموده، این هماهنگی ها به طرز هوشمندانه ای در ترکیبات ساده تر مثل فشار بر قبضه و نگهداری، فشار بر قبضه و ماشه کشی، ماشه کشی و تطبیق عناصر و بالاخره فشار بر قبضه و تطبیق عناصر تفکیک شده اند. يك تيرانداز مهارت فوق العاده اي لازم دارد تا بتواند اين مراحل را در عمل به هم متصل کند و البته از هرشليك به شليك دیگر آنرا تكرار كند (نظر به اينكه در هر شليك، شرايط بيروني و دروني ممكن است تغيير نمايد).