تيراندازي ورزشی نيست که توانايي فوق العاده ای لازم داشته باشد، با يك توانايي فيزيكي خوب هم ميشود قهرمان شد.

اما براي قهرماني، يك تيرانداز بايد چند تا خصوصيت مهم داشته باشد؛
يكي از آن خصوصيات هوش و دقت تيرانداز است.
تيرانداز بايد دقيق باشد نسبت به آنچه در تمريناتش ميگذرد.

👈روز تمرين همانقدر مهم هست كه روز مسابقه.

🔘همچنین براي قهرماني مهم است كه تيراندازي از سنين پايينتر شروع بشود.
🔘فاكتور مهم ديگری که تاكيد میشود؛ اينست كه تيرانداز خودش را وقف كند.
🔘 تيرانداز بايد تكليف خودش را كاملا بداند، كه به كجا ميخواهد برسد، و با هدف و برنامه وقت بگذارد.
🔘يك صفت ديگری که برای قهرمانی به آن اشاره دارد؛ اينكه یک تيرانداز بايد در باطن قبول داشته باشد كه ميتواند بهترين بشود، و یک تيرانداز بدون اینکه خودش را وقف كند، نميتواند قهرمان بشود.

🔻يك نكته جالب ديگر اينست كه تيرانداز بايد ياد بگيرد با توجه به خصوصيت اخلاقي خودش، بتواند ذهن خود را تحت كنترل در بياورد.

یک طالب قهرمانی، مدتهای زیادی باید تمام زندگيش به تيراندازي ختم شود. من مثل دیگر تيراندازها من ميدانستم مشكلم كجاست ولي بر خلاف آنها من براي استاد شدن در تكنيكها وقت بيشتري گذاشتم.

🔸👈حتما برنامه ساليانه داشته باشيد.
و تمرينات بدني در حد متوسط
و تمرينات ذهني بسیار.

💡همچنين یک تيرانداز میبايست در مسابقات مختلف شركت كند.💡

مسابقات به تيرانداز اين باور را ميدهد كه
✅اعتماد كند به تواناييش
✅اعتماد كند به سلاحش
✅اعتماد كند به مربيش

🎯خواستن براي بهترين بودن و وقف كردن خود باعث موفقيت پشت موفقيت خواهد شد.
اين رمز قهرماني است.