تیراندازی مرحله‌ای مجموعه‌ای از تمرینات عملکردی است که انجام کامل هر یک از آن‌ها مجوز انجام تمرین بعدی است. این تمرین برای ارتقای سطح عملکرد تیرانداز مناسب نیست (برای این کار باید از تمرینات توسعه عملکرد استفاده کرد) و تنها برای بهبود توانایی تیرانداز در دستیابی به عملکرد استاندارد فعلی او اما در شرایط تحت فشار است. بنابراین همه‌ی مراحل باید لزوماً در سطح عملکردی فعلی تیرانداز طراحی شده و متناسب با ویژگی‌های فردی او باشد.
@Shooting10m
همچنین بسیار مهم است که تیرانداز برای اجرای هریک از مراحل، آمادگی کافی داشته باشد؛ به این معنی که به خوبی گرم کرده باشد، تکرار ذهنی داشته باشد، طبق برنامه عمل کند و ... .

@Shooting10m
نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در یک مسابقه می‌بایست موفقیت را در اولین تلاش به دست آورد و فرصتی برای جبران نیست. همین شرایط را باید در تمرینات مرحله‌ای هم در نظر گرفت و در صورت عدم موفقیت در هر مرحله، تیرانداز می‌بایست دوباره از اولین مرحله کار خود را آغاز کند. در غیر این صورت یک تمرین می‌تواند به راحتی [چند ساعت از] زمان تیرانداز و [تعداد زیادی] ساچمه را به هدر دهد بدون آن که سودی برای تیرانداز داشته باشد.

@Shooting10m
مثال:
برای یک تیرانداز که خودش در حالت عادی از هر پنج شلیک بین 44 تا 47 نمره کسب می‌کند، مراحل زیر پیشنهاد می‌شود:
مرحله 1- کسب 45 نمره در یک سری پنج‌تایی شلیک بدون امتیاز زیر 8؛
مرحله 2- کسب 90 نمره در یک سری ده‌تایی شلیک بدون امتیاز زیر 8؛
مرحله 3- کسب 46 نمره در یک سری پنج‌تایی شلیک بدون امتیاز زیر 8؛
مرحله 4- کسب 92 نمره در یک سری ده‌تایی شلیک بدون امتیاز زیر 7؛
مرحله 5- کسب 47 نمره در یک سری پنج‌تایی شلیک بدون امتیاز زیر 8؛
مرحله 6- کسب 93 نمره در یک سری ده‌تایی شلیک بدون امتیاز زیر 8؛
مرحله 7- کسب 94 نمره در یک سری ده‌تایی شلیک بدون امتیاز زیر 8؛

منبع:
On-Range and Off-Range Skill Development Drills - Pistol by Ray Brummell - 2008