🔸 به هدف و نشانه نگاه نکنید، بلکه به جای تمرکز بر هدف باید به دستگاه نشانه روی توجه کنید.
@Shooting10m

🔸نگه داشتن طولانی
گاه تیرانداز سلاح را آنقدر در دست نگه می دارد که در نهایت مجبور می شود به آن فشار بیاورد، به گونه ای که نتیجه عکس بوجود می آید.
@Shooting10m

🔸گرفتن سلاح و حالت مناسب
هیچ کس نمیتواند با تغییرات لحظه ای گرفتن سلاح و تغییر حالت پی درپی ، تیراندازی خوبی داشته باشد، پس لازم است که از یک روش ثابت در گرفتن سلاح استفاده کرد.
@Shooting10m

🔸لرزش یا انحراف
ایجاد فشار به انگشت و کج کردن آن و یا فشار انگشت و کج کردن دست تواما ، بر کشیدن مستقیم ماشه به عقب اثر می گذارد و شلیک را خراب می کند.
@Shooting10m

🔸انتظار
انتظار رها شدن تیر ،موجب عکس العمل در عضلات می شود و حالت طبیعی را از بین میبرد و باعث تخریب شلیک می شود. انتظار شلیک باعث می شود که تیرانداز خود را جمع کرده و به عقب بکشد و تنظیم نشانه روی به هم بخورد.
@Shooting10m

🔸از دست دادن تمرکز
اگر تیرانداز برای کشیدن ماشه به خود فشار بیاورد تا به صورت اختیاری این عمل را انجام دهد،تمرکز خود را از دست می دهد.در این صورت باید سلاح را پایین آورده و پس از استراحت دوباره شروع کند.
@Shooting10m

🔸اضطراب و تردید
همینطور که تیرانداز پشت سر هم تیراندازی می کند، به ناگاه شک و تردیدی درباره روشی که به کار میبرد، به او دست داده که ممکن است روش و شیوه را تغییر دهد.
@Shooting10m

🔸سستی و تنبلی
تنبلی و سستی ذهنی از ضعف جسمی تاثیر بیشتری دارد. سستی و تنبلی ذهنی باعث خواهد شد که اگر چه تیرانداز از مهارت کافی برخوردار باشد اما نتواند ان مهارتها را به اجرا بگذارد.
@Shooting10m

🔸عدم انجام مرحله ی تکمیلی
مرحله تکمیلی عملی است آگاهانه که بعد از هر شلیک می بایست انجام گردد، به عبارت دیگر مرحله تکمیلی عبارت است از باقی ماندن بر حالت شلیک پس از هر شلیک.
@Shooting10m

🔸عدم یک نواختی در اجرا
وجود آهنگى یکنواخت در اجرا تا پایان کار تیراندازی ضروری است. برخی از تیراندازان به گونه ای جالب ریتم تیراندازی را از ابتدا تا پایان و به طور یکنواخت حفظ می کنند.
@Shooting10m

🔸فشار روحی مسابقه
اگر در خط تیراندازی 200 تن شرکت کننده باشد،200درجه فشار بر تیرانداز وارد می شود. حال چرا شما فکر می کنید که تنها کسی هستید که در برابر رقیب و تحت فشار روحی قرار گرفته اید.توجه داشته باشید که همه شرکت کنندگان این مشکل را دارند.
@Shooting10m
----------------------------------------------------------

منبع:
یادداشت، دکتر حسام کوپاهی. ۹۴/۱۱/۲۹
کانال ورزش تیراندازی