مراحل ثبت نام در مسابقات تیراندازی فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران را در تصویر فوق مشاهده فرمایید.

سایت ثبت نام در مسابقات:

http://regirissf.ir