چشم تیرانداز

بینایی و نقش آن در ورزش تیراندازی

/post-30

بینایی یکی از حواس مبتنی بر فرایندهای ذهنی انسان است که در نتیجه‌ی آن فرد می‌تواند مفاهیمی را با استفاده از ظرفیت‌های چشم، مسیرهای عصبی و مغز درک کند.