چشم

مبانی تیراندازی با تفنگ: نشانه روی و چشم (بخش دوم)

/post-39

نویسنده: مارکوس راب، مترجم: عسل رضایی، ارائه شده در کانال تلگرام آموزش و تمرین تیراندازی Shooting10m@ وظیفه یک تیرانداز شلیکی کاملاً بی عیب و نقص است!


مبانی تیراندازی با تفنگ (بخش اول)

/post-38

هنگامیکه فرآیند کلی تیراندازی و کاری را که ورزشکار باید در رقابت انجام دهد بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که »کار تیرانداز« انجام شلیکهایی کامالً بی عیب و نقص است. سپس تیرانداز عملکرد خود را تحلیل کرده و مجدداً شروع و تکرار میکند. این شغل هم مانند هر شغل دیگری شامل وظایف و یا مهارتهایی است که به روشی خاص و با یک دستور کلی انجام میشوند. وقتی این وظایف را تجزیه و تحلیل میکنیم، میتوانیم آنها را به پنج مؤلفه یا اصل اساسی تقسیم کنیم. حذف یا انجام نادرست هر از آنها میتواند باعث شود که نتیجه احتماال پایینتر از حد قابل قبول باشد.