نفس کشیدن در تیراندازی

تنفس و نقش آن در تیراندازی

/post-28

ترجمه: مهدی نیسی پور / ارائه شده در کانال تلگرام آموزش و تمرین تیراندازی