مربیگری

عادت های بد در زمان تیراندازی

/post-27

برای داشتن عملکردی بهتر در تیراندازی ورزشی لازم است که برخی عادات بد را از خود دور کنیم. دکتر حسام کوپاهی بعضی از این عادت ها را در این یادداشت به ما یادآوری کرده است.