ماشه

نحوه صحیح گرفتن قبضه تفنگ

/post-19

دست چکاننده ماشه در تفنگ یکی از عوامل مؤثر در تثبیت کلیه حالت‌های سه‌گانه تیراندازی محسوب می‌شود.


تکنیک ماشه در تیراندازی با تپانچه بادی

/trigger-ap

انیمیشن مراحل ماشه کشی در اجرای تکنیک تیراندازی با تپانچه بادی


تکنیک ماشه در تیراندازی با تفنگ بادی

/trigger-ar

انیمیشن مراحل ماشه کشی در اجرای تکنیک تیراندازی با تفنگ بادی