قهرمانان تیراندازی

ویژگی های یک قهرمان تیراندازی

/post-23

نویسنده: لونز دبلیو ویگر (قهرمان دو دوره المپیک در رشته تفنگ) ترجمه: دکتر محسن قطاع / ارایه شده در کانال ورزش تیراندازی