قبضه تفنگ

ویدیو: تمرین نگهداری سلاح با وزنه‌های مچی

/post-50

بهترین نوع تمرین نگهداری، تمرین با خود سلاح است. اما اگر سلاح ما شخصی نباشد و بخواهیم در منزل هم به تمرینات خود ادامه دهیم چه باید کرد؟


نحوه صحیح گرفتن قبضه تفنگ

/post-19

دست چکاننده ماشه در تفنگ یکی از عوامل مؤثر در تثبیت کلیه حالت‌های سه‌گانه تیراندازی محسوب می‌شود.