قبضه

نحوه صحیح گرفتن قبضه تفنگ

/post-19

دست چکاننده ماشه در تفنگ یکی از عوامل مؤثر در تثبیت کلیه حالت‌های سه‌گانه تیراندازی محسوب می‌شود.