سبک یادگیری

شناخت سبک یادگیری تیراندازان

/post-40

در رشته ورزشی تیراندازی با توجه به اقتضائاتی که دارد، شناخت سبک یادگیری تیرانداز در طول آموزش و تمرین بسیار مهم است.