راهنمای تیرانداز

انتشار کتاب راهنمای ورزشکاران، از سوی کمیته ورزشکاران فدراسیون جهانی تیراندازی

/post-26

ترجمه: مهدی نیسی پور / ارائه شده در کانال آموزش و تمرین تیراندازی