تغذیه ورزشی

بهبود عملکرد ورزشی تیراندازان با تمرکز بر تغذیه مناسب و مکمل‌های ورزشی

/post-35

متن سخنرانی دکتر مجتبی کاویانی عضو هیات علمی و مدیر گروه تغذیه ورزشی دانشگاه آکادیا کانادا در سمینار و کارگاه آموزشی سوم دی ماه 97 اهواز


بینایی و نقش آن در ورزش تیراندازی

/post-30

بینایی یکی از حواس مبتنی بر فرایندهای ذهنی انسان است که در نتیجه‌ی آن فرد می‌تواند مفاهیمی را با استفاده از ظرفیت‌های چشم، مسیرهای عصبی و مغز درک کند.